woensdag 23 mei 2018
 
Ringslang * Trend
Hoe gaat het met de ringslang?

De ringslang staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten in de categorie “kwetsbaar”. De ringslang is ten opzichte van 1950 met 37% afgenomen. Deze achteruitgang is vooral veroorzaakt door versnippering van het leefgebied, intensivering van de landbouw, verdroging en kanalisering van waterlopen. Ook de verscherpte regelgeving voor opslag van mest is nadelig geweest voor de ringslang, want mesthopen werden veel gebruikt voor het afzetten van eieren.

Vanaf 1994 wordt de ringslang gevolgd op vaste trajecten van het landelijke Meetnet Reptielen. De soort vertoont sindsdien een matige toename.

 

Trend van de ringslang (Bron: NEM Meetnet Reptielen (RAVON).

Trend van de ringslang - Bron NEM Meetnet Reptielen (RAVON)

NEM Meetnet Reptielen
Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid © PlumIT