woensdag 23 mei 2018
 
Ringslang * Leefomgeving
Waar leeft de ringslang?

Anders dan de overige inheemse reptielen kan de ringslang in de nabijheid van mensen leven. In Nederland komt de ringslang voor tot binnen de stadsgrenzen van steden als Amsterdam, Utrecht en Gouda. In het menselijke landschap doet de ringslang haar voordeel met elementen als (spoorweg)dijken, sloten en poelen, volkstuinen, maneges en stortplaatsen die prima vervangend leefgebied vormen. Daarnaast komt de ringslang ook voor op heide en hoogveen en langs beken en riviertjes. Als echte amfibieëneter zal de ringslang meestal nabij water worden aangetroffen maar omdat de soort ook enorme zwerftochten kan maken, kan hij ook ver daarvandaan gevonden worden. Om te zonnen liggen ringslangen vaak op windluwe plekjes tussen de vegetatie aan wateroevers, op stukken hout in het water en dergelijke.

Leefgebied ringslang: Links natte heide (Doldersummerveld), rechts dijken (IJsselmeerkust) - foto's Jelger Herder

Heide habitat - Doldersummerveld

  Dijken - IJsselmeerkust

Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid © PlumIT