woensdag 23 mei 2018
 
Gladde slang * Trend
Hoe gaat het met de gladde slang?

De gladde slang staat op de Rode Lijst in de categorie “bedreigd” en is in Nederland streng beschermd via de Flora- en faunawet en de Europese Habitatrichtlijn.

Ontginning en bebossing van de leefgebieden en versnippering door barrières zoals dichte bossen, bebouwing, verkeerswegen of grootschalige landbouwgebieden, worden als de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang gezien. Verkeerd natuurbeheer kan een populatie ernstige schade toebrengen.

Trend van de gladde slang (Bron: NEM Meetnet Reptielen (RAVON).

Trend van de gladde slang (Bron: NEM Meetnet Reptielen (RAVON).

NEM Meetnet Reptielen
Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid © PlumIT