woensdag 23 mei 2018
 
Adder * Trend
Hoe gaat het met de adder?

De adder staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten in de categorie “kwetsbaar”. De adder is ten opzichte van 1950 maar liefst met 65% afgenomen. Belangrijke oorzaken voor deze achteruitgang zijn ontginning en bebossing van heide en hoogveen, verdroging, versnippering van het landschap en een te grootschalig en intensief heidebeheer. In het verleden zal plaatselijk ook vervolging van deze gifslang een rol hebben gespeeld.
Sinds 1994 wordt de adder intensief gevolgd op vaste trajecten, verspreid over het hele land (monitoring) en vaak in grotere natuurgebieden. Daar laat de adder een matige toename van de aantallen zien. Maar van kolonisatie van nieuwe leefgebieden is nauwelijks sprake.

Trend van de adder (Bron: NEM Meetnet Reptielen (RAVON).

Trend van de adder (Bron: NEM Meetnet Reptielen (RAVON).

NEM Meetnet Reptielen
Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid © PlumIT